Staf Pengajar

  •   Drs. H. Rahmat Moestari AS (ABAH)

  •   Ani Herliani S.Kom. (SENSEI)

  •   Yana Soviyana SE. (MANG UYAN)

  •   Arif Zapar ST. (MANG AIP)

  •   Dian Prayoga Kurniawan, S.Kom. (MANG UDIN)

  • Nastiti, S.Pd. (KAK NANAS)

  • Imas Dewi Ariyanti